Wybrane zmiany w przepisach prawa dotyczące przedsiębiorców w 2020 roku

W nowym, 2020 roku zajdą zmiany w prawie dotyczące przedsiębiorców. Część z nich zostało już opisanych na stronie kancelarii („Informacja o ustawie mającej zapobiegać zatorom płatniczym”). W niniejszym artykule zostaną przedstawione wybrane zmiany, które – według nas – istotnie wpłyną na prowadzenie działalności gospodarczej, zarówno tych z sektora MŚP (pkt. 1-3), jak i tych większych (pkt. 1, 3-4).

1) Ułatwiona sukcesja przedsiębiorstw

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Wejście w życie zmian: 01 stycznia 2020 roku

Przeniesienie przez przedsiębiorcę koncesji, zezwoleń albo licencji wchodzących w skład przedsiębiorstwa na następcę prawnego wymaga złożenia przez nabywcę wniosku w terminie trzech miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa. Warunki, jakie powinien spełnić nabywca (osoba fizyczna lub osoba prawna), to przede wszystkim spełnienie i udokumentowanie przesłanek wydania decyzji.

Zarząd spadkiem po śmierci przedsiębiorcy w zakresie praw z udziału w przedsiębiorstwie może być wykonywany przez tymczasowego przedstawiciela, który zadba o interesy spadkobierców. Powinien on zarządzać tym przedsiębiorstwem, spłacić długi spadkowe i wydać majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy.

Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być również udziały w spółkach osobowych. Należy jednak pamiętać, że dziedziczenie udziałów w tych spółkach zależy od postanowień umowy spółki, decyzji pozostałych wspólników lub przepisów prawa.

2) Wprowadzenie dla jednoosobowych działalności gospodarczych tzw. „prawa do błędu”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Wejście w życie: 01 stycznia 2020 roku

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG, który naruszy po raz pierwszy przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością gospodarczą w okresie roku od dnia jej podjęcia albo ponownie po upływie 3 lat od dnia jej zawieszenia lub zakończenia, może liczyć na odstąpienie przez organ od wszczęcia postępowania mandatowego albo postępowania ws. nałożenia lub wymierzenia kary administracyjnej. Co istotne, uniknięcie grzywny lub kary administracyjnej jest możliwe także po wszczęciu postępowania. W obydwu sytuacjach konieczne jest, aby przedsiębiorca usunął naruszenia prawa oraz jego skutki, o ile wystąpiły. Jeżeli postępowanie zostało wszczęte, przedsiębiorca powinien złożyć nadto stosowne oświadczenie.

Powyższe udogodnienie nie dotyczy m.in. grzywien w formie mandatu karnego nakładanych w wyniku kontroli drogowej oraz sankcji za prowadzenia działalności gospodarczej bez wymaganego zezwolenia, wpisu lub koncesji oraz za działanie bez zgody, pozwolenia lub zezwolenia właściwego organu.

3) Elektronizacja postępowania rejestrowego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Wejście w życie zmian: 01 marca 2020 roku

Wnioski o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego będą odtąd składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wniosek złożony w innej formie podlega zwrotowi bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych.

Wnioski i załączone do niego dokumenty będą mogły być podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu albo profilu zaufanego ePUAP przez reprezentanta spółki, którego PESEL jest wpisany do KRS albo profesjonalnego pełnomocnika. Wnioskodawca nie składa załączników sporządzonych w formie aktu notarialnego (po 09 kwietnia 2018 roku), lecz jedynie wskazuje numer jego repertorium. Będą się one znajdowały w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, do których dostęp ma sąd.

Skutkiem powyższych zmian powinno być przyspieszenie postępowania rejestrowego, choć należy przypuszczać, że w początkowym okresie funkcjonowania systemu teleinformatycznego napotkane zostaną różne problemy natury technicznej i prawnej. Warto wziąć to pod uwagę przy planowaniu dokonywania zmian w rejestrze dotyczących Państwa spółek.

4) Nowy typ spółki – prosta spółka akcyjna

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Wejście w życie: 01 marca 2020 roku

Prosta spółka akcyjna (PSA) ma służyć prowadzeniu działalności typu start-up oraz realizacji określonych celów lub wspólnych projektów. Może także pełnić rolę uczestnika zgrupowania spółek.

Elementy wyróżniające PSA spośród to:

a) możliwość wnoszenia przez akcjonariuszy wkładu pracy i usług w zamian za obejmowane akcje, co jest niemożliwe w przypadku spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej. Wkłady takie nie zasilają kapitału akcyjnego,

b) majątek stanowiący równowartość wkładów kapitałowych akcjonariuszy może zostać im zwrócony, jeżeli nie zagraża to interesom wierzycieli spółki oraz nie jest on potrzebny na finansowanie działalności spółki. Stanowi zatem jedno z dodatkowych możliwych źródeł wypłaty dywidendy,

c) akcje PSA są trwale zdematerializowane oraz są wpisane do rejestru prowadzonego przed podmioty zaufania publicznego, co umożliwia identyfikację ich właścicieli oraz gwarantuje bezpieczeństwo obrotu nimi,

d) założyciele posiadają większą swobodę w ukształtowaniu struktur zarządzania spółką, gdyż oprócz rozwiązań znanych ze spółki z o.o. i spółki akcyjnej – zarządu i rady nadzorczej, mogą zdecydować się na model rady dyrektorów łączącą kompetencje powyższych organów,

e) wspólnicy mają większą swobodę w ustalaniu zasad zbywalności, dziedziczenia i umarzania akcji.

Minimalny kapitał akcyjny wynosi jedynie 1 zł, co sprawia, że założyciele mogą poświęcić zaoszczędzone w na kapitale akcyjnym środki na bieżącą działalność spółki. Akcje PSA nie będą stanowiły części kapitału akcyjnego.

Do zbycia akcji będzie wymagane zachowanie jedynie formy dokumentowej. Oznacza to, że zamiast udawania się do notariusza w celu uzyskania notarialnego poświadczenia podpisu – jak w przypadku spółki z o.o. – wystarczy umowa w formie pisemnej czy wymiana korespondencji mailowej.

Podsumowując, 2020 rok obfituje w zmiany wpływające na prowadzenie działalności gospodarczej.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Kategoria: zmiany w prawie