Bezpieczeństwo imprezy masowej

Imprezą masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., nr 62, poz. 504 z późn. zm.) jest impreza artystyczno-rozrywkowa, impreza sportowa (w tym mecz piłki nożnej) z wyjątkiem imprez organizowanych m. in. w teatrach, operach, kinach, muzeach, bibliotekach, szkołach. Wymienione wyjątki nie mają charakteru bezwzględnego, a więc nie podlegają wyłączeniu tylko ze względu na sam fakt, że odbywają się w określonym miejscu, że mają określony charakter (zostały tak nazwane) lub, że uczestniczą w niej określone osoby. W związku z tym o zakwalifikowaniu danego obiektu jako np. teatru lub domu kultury nie decyduje wyłącznie jego nazwa ale specyfika imprezy odpowiadająca nadanej jej nazwie lub rzeczywisty charakter obiektu. Konieczne jest, aby dany rodzaj imprezy odpowiadał przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.

W celu przeprowadzenia imprezy masowej, jej organizator winien zwrócić się z wnioskiem do odpowiedniego organu o wydanie stosownego zezwolenia. Z wnioskiem tym, należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej. Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Do wniosku załącza się m.in. program i regulamin imprezy masowej, regulamin obiektu (terenu), pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej, graficzny plan obiektu (terenu), informację o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa.

Zgodnie z ww. ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, każda impreza masowa podlega szeroko pojętej kontroli jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestnikom. Po pierwsze, organ wydający zezwolenie kontroluje zgodność przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w zezwoleniu. Wobec czego, przeprowadzając kontrolę ma prawo do żądania od organizatora informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania kontroli; do swobodnego wstępu do miejsca przeprowadzania imprezy masowej i innych pomieszczeń związanych bezpośrednio z przeprowadzaniem imprezy masowej; do przeprowadzania lustracji miejsc, do żądania od osób działających w imieniu i na rzecz organizatora udzielenia informacji w formie ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu, organ wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności, o czym niezwłocznie powiadamia właściwego wojewodę. Decyzję doręcza się organizatorowi w terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy. Decyzję tę organ wydaje również wtedy, gdy po wydaniu zezwolenia stwierdzi, że zostały naruszone warunki bezpieczeństwa dające podstawę do jego wydania.

Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków bezpieczeństwa imprezy masowej przez jej organizatora, odpowiednie organy (m.in. komendant Policji, Straży Pożarnej itp.) mogą wnioskować do organu o jej przerwanie.

Niezależnie od powyższego, w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową. wojewoda może w drodze decyzji administracyjnej zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności na całym obiekcie lub w jego wydzielonych sektorach lub wprowadzić, na czas określony albo nieokreślony, zakaz przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części. Ponadto, Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, przerwać imprezę masową, jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu osobom albo mieniu w znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Decyzję doręcza się organizatorowi w terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy masowej.

Dodatkowo, warto zaznaczyć, iż organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, ponosi odpowiedzialność za szkody obejmujące równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia, które poniosły odpowiednie podmioty (m.in. Policja, Straż Pożarna itp.)
w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej. Ponadto, organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym.

Przy organizowaniu imprez masowych należy szczególną uwagę zwrócić na wskazane ustawowe wymogi, a także pamiętać, iż każde naruszenie zasad bezpieczeństwa doprowadzić może do niezwłocznego przerwania imprezy ze względu na ścisłą kontrolę sprawowaną przez organy władzy publicznej.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Kategoria: zmiany w prawie