Podatek od darowizny. Zgłoś darowiznę – unikniesz opodatkowania

Otrzymałeś darowiznę i nie wiesz czy podlega ona opodatkowaniu? Istnienie obowiązku podatkowego oraz jego wysokość zależy głównie od tego jaka była wartość darowizny i kim jesteś dla darczyńcy.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 1983 Nr 45 poz. 207 z późn.zm), co do zasady darowizny podlegają opodatkowaniu. Wysokość opodatkowania zależy od kwoty darowizny oraz tzw. grupy podatkowej, do której należy obdarowany.

Grupy podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn:

I grupa – małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie.

II grupa – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżónków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,

III grupa – inni nabywcy.

Darowizny podlegają opodatkowaniu jeżeli wartość darowizny przekracza kwotę 9.637 zł gdy nabywca należy do I grupy podatkowej, 7.276 zł jeżeli należy do II grupy podatkowej i 4.902 zł dla III grupy podatkowej. Oznacza to, że darowizny o wartosci mniejszej niz powyższe kwoty nie podlegają opodatkowaniu.

Podatek oblicza się wg następujących zasad:

Kwota nadwyżki w złotych Podatek wynosi
ponad do
1) dla nabywców z I grupy podatkowej
9637 10278 3,00%
10278 20556 308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10278 zł
20556 822,20zł i 7% nadwyżki ponad 20556 zł
2) dla nabywców z II grupy podatkowej
7 276 10278 7,00%
10278 20556 719,50 zł i 9% nadwyżki ponad 10278 zł
20556 1644,50 zł i 12% nadwyżki ponad 20556 zł
2) dla nabywców z III grupy podatkowej
4 902 10278 12,00%
10278 20556 1233,40 zł i 16% nadwyżki ponad 10278 zł
20556 2877,90 zł i 20% nadwyżki ponad 20556 zł

Podatnik zobowiązany jest złożyć zeznanie podatkowe w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania darowizny.

Jednakże, Ustawodawca wprowadził uprawnienie pozwalające na zwolnienie z obowiązku opodatkowania darowizn dokonanych na rzecz niektórych podmiotów z pierwszej grupy podatkowej. Tym samym, zwalnia się z podatku od darowizny  małżonka, zstępnych i wstępnych (niezależnie od stopnia), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Darowizna dokonywana na rzecz powyższych osób nie podlega opodatkowaniu jeśli zostanie zgłoszona do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. od dnia spełnienia świadczenia, czyli otrzymania przedmiotu darowizny.  Do zgłoszenia należy dołączyć dokument stanowiący dowód otrzymania darowizny.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej.

Ponadto, obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpił ostatnie nabycie doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9.637,00 zł lub gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Po upływie sześciu miesięcy, w przypadku niezgłoszenia otrzymania darowizny, aktualizuje się obowiązek uiszczenia podatku. Termin do zgłoszenia darowizny nie ulega przywróceniu, tym samym nie uniknie się zapłaty podatku. Warto dokonać wówczas korekty deklaracji podatkowej i uregulować zaległą należność, bowiem uchylanie się od obowiązku podatkowego zgodnie z przepisaim Kodeksu karnego skarbowego, jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny albo karą pozbawienia wolności, albo obu karom łącznie.

W wypadku zaniechania zgłoszenia darowizny do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy, ustawowe zwolnienie przestaje obowiązywać. Wówczas, aby uniknąć nadmiernych dolegliwości finansowych należy zapłacić podatek. Liczyć można także na okresu przedawnienia. Nalezności podatkowe przedawniają sie z upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Komentarze |0|

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Kategoria: prawo cywilne