O alternatywnej względem teorii salda i teorii dwóch kondykcji teorii dot. rozliczania świadczeń nienależnych kredytobiorcy i banku

23rd Marzec, 2021 - Posted by Mateusz Oleszko - Bez Komentarzy

Osoby zainteresowane sprawami dot. umów kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (dalej: „umowa kredytu”) prędzej czy później spotkały się z pojęciem teorii salda albo dwóch kondykcji. Teorie te mówią o tym, w jaki sposób rozliczyć świadczenia nienależne kredytobiorcy oraz banku powstałe na skutek nieważności umowy kredytu. Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że zgodnie z » Czytaj dalej

Renta z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej

19th Marzec, 2021 - Posted by Agnieszka Karpinska - Bez Komentarzy

Osoba poszkodowana może wystąpić z pozwem o naprawienie wyrządzonej przez sprawcę szkody, które może przybrać różną postać. Jedną z nich jest renta z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej, której można dochodzić na podstawie art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo » Czytaj dalej

Odpowiedzialność małoletniego poniżej 13 lat za wyrządzoną szkodę

2nd Marzec, 2021 - Posted by Agnieszka Karpinska - Bez Komentarzy

W myśl art. 415 Kodeksu cywilnego „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Powyższy przepis nakazuje sprawcy naprawienie szkody wyrządzonej poszkodowanemu w sposób zawiniony.  Czy jednak małoletni poniżej 13 lat odpowiada na zasadzie winy? Odpowiedź na powyższe pytanie znaleźć można w art. 426 Kodeksu cywilnego, na mocy którego „Małoletni, który nie » Czytaj dalej