Potrącenia amortyzacyjne dokonywane przez zakłady ubezpieczeń w przypadku likwidacji szkody w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

27th Kwiecień, 2015 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

W toku postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli w ramach ich odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, w przypadku kolizji lub wypadku drogowego, powszechną praktyką ubezpieczycieli przy wycenianiu szkody jest pomniejszanie kwoty należnego odszkodowania poprzez dokonywanie potrąceń amortyzacyjnych. Czym są jednak przedmiotowe potrącenia » Czytaj dalej

Opieka transgraniczna pół roku po wprowadzeniu ustawy

21st Kwiecień, 2015 - Posted by Lukasz Latosinski - Bez Komentarzy

Zagadnienia poruszone w niniejszym artykule dotyczyć będą aspektów prawnych leczenia pacjentów poza granicami Polski, w przypadku zaplanowanych zabiegów. Od 15 listopada 2014 r. polscy pacjenci mogą korzystać z refundowanej pomocy medycznej w innych państwach Unii Europejskiej nie tylko w razie nagłych zachorowań, jak złamanie nogi w trakcie urlopu w Austrii, ale także planować refundowane leczenie » Czytaj dalej

Spadek– podstawowe prawa i obowiązki

13th Kwiecień, 2015 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Z chwilą śmierci spadkodawcy dochodzi do dziedziczenia, tj. nabycia spadku przez jego następców prawnych (spadkobierców). Dziedziczenie ma charakter sukcesji uniwersalnej (tzw. następstwo pod tytułem ogólnym). Wskutek jednego zdarzenia - śmierci spadkodawcy - spadkobiercy z mocy prawa wstępują bowiem w całą sytuację prawną zmarłego. Zgodnie z przepisem Art. 922. Kodeksu cywilnego Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego » Czytaj dalej

Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego

7th Kwiecień, 2015 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Umowa licencyjna znaku towarowego polega na zezwoleniu osobie trzeciej na korzystanie z dobra niematerialnego będącego przedmiotem prawa wyłącznego[1]. Treścią tej umowy jest upoważnienie licencjobiorcy do używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Należy przez to rozumieć możliwość eksploatacji znaku towarowego przez wiele różnych podmiotów na podstawie sfery wyłączności, która przysługuje uprawnionemu z licencji[2]. Jest to upoważnienie » Czytaj dalej

Wykreślenie Sp. z o.o. z KRS a niezaspokojeni wierzyciele

2nd Kwiecień, 2015 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Przepisy obowiązującego Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz.U.2013.1030 j. t.) przewidują w rozdziale 6 możliwość zlikwidowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a proces ten przebiega w ściśle określony przepisami sposób. W szczególności czynności te zostały określone przez wskazanie obowiązków likwidatora, do których należą: zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie » Czytaj dalej

Hipoteka przymusowa na nieruchomości jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

1st Kwiecień, 2015 - Posted by Tomasz Motala - Bez Komentarzy

Ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika uregulowane jest w rozdziale 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o Księgach Wieczystych i Hipotece (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.). Jej głównym zadaniem jest ochrona wierzyciela na wypadek, gdyby dłużnik zamierzał zbyć określoną nieruchomość z zamiarem ukrycia majątku przed wierzycielem. Co więcej, » Czytaj dalej