Przedawnienia roszczeń wynikajacych z umowy ubezpieczenia

28th Listopad, 2014 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia są roszczeniami majątkowymi, wobec czego co do zasady ulegają przedawnieniu. Reguluje w tym względzie zawiera przepis art. 819 Kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Jednakże, przepis ten zawiera pewne odrębne regulacje różniące się w kilku zasadniczych kwestiach w stosunku do ogólnych zasad prawa cywilnego określonych w art. 117-125 k.c., w szczególności w zakresie » Czytaj dalej

Sytuacja prawna obywatela polskiego zamieszkałego za granicą jako strony w postępowaniu sądowym cywilnym

20th Listopad, 2014 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Wielokrotnie zdarza się, iż osoba mająca obywatelstwo polskie wyjeżdża z kraju zamieszkując w innym Państwie. Powstaje jednak problem co zrobić w przypadku gdy w trakcie pobytu za granicą toczy się postępowanie sądowe, w którym jest ona stroną. Nadto podkreślić należy, iż dana osoba z reguły dowiaduje się, iż toczy się postępowanie sądowe, w której jest » Czytaj dalej

Potrącenie wierzytelności z tytułu kary umownej

17th Listopad, 2014 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

Zgodnie z artykułem 483 Kodeksu cywilnego strony mogą w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Skuteczność złożenia oświadczenia o potrąceniu wierzytelności zależy od spełnienia warunków wskazanych w art.498 § 1 k.c. Zgodnie z art. 498 Kodeksu Cywilnego do warunków dokonania potrącenia należą: wzajemność, » Czytaj dalej

Zakres przedmiotowy pełnomocnictwa procesowego

3rd Listopad, 2014 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Strony, ich organy lub przedstawiciele ustawowi występujący w procesie sądowym mają uprawnienie do reprezentowania siebie samodzielnie, bądź przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika procesowego. Udzielenie pełnomocnictwa procesowego ma ściśle określone skutki dla mocodowacy. Podstawowe skutki udzielenia pełnomocnictwa określa przepis art. 91 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: 1)    wszystkich » Czytaj dalej