Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący hipoteki na udziale przy zniesieniu współwłasności.

23rd Sierpień, 2012 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

W dniu 10 lipca 2012r. Trybunał Konstytucyjny po pytaniu prawnym zadanym przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu wydał wyrok w którym orzekł, iż obciążanie hipoteką wszystkich nieruchomości powstałych ze zniesienia współwłasności jest niezgodne z zasadą proporcjonalności  (sygn. P 15/12). Sprawa dotyczyła art. 76 ust. 1 zdanie drugie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z » Czytaj dalej

Zaświadczenie wydane przez lekarza za granicą jako podstawa do przyznania zasiłku chorobowego

13th Sierpień, 2012 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Nawiązanie stosunku pracy, a zatem poddanie się reżimowi przepisów Kodeksu pracy zapewnia pracownikowi daleko idąca ochronę m.in. w sytuacji wystąpienia nagłej, niespodziewanej i długotrwałej choroby. Zgodnie z art. 92 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek » Czytaj dalej

Dozwolony zakres kontroli Pracowników przez Pracodawcę a godność pracownika

10th Sierpień, 2012 - Posted by Maja Szymczak - Bez Komentarzy

Obowiązek poszanowania godności człowieka wynika  wprost z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która stanowi, iż przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest źródłem wolności i praw człowieka, a do obowiązków władz publicznych należy jej ochrona. Polskim prawo nie definiuje wprost pojęć dóbr osobistych, czy godności, jednak Ustawodawca uregulował kwestie związane z ich ochroną w Kodeksie cywilnym, a także w » Czytaj dalej

Związek partnerski alternatywą dla związku małżeńskiego?

9th Sierpień, 2012 - Posted by Filip Kilanowski - Bez Komentarzy

Alternatywą dla związku małżeńskiego coraz częściej staje się nieformalny związek partnerski, zwany konkubinatem. Bywa on wy godny dla wielu osób, jednak warto mieć na uwadze, że nie wywołuje takich skutków, jak małżeństwo. Najpełniejszą definicję konkubinatu zwarł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 31.03.1988 r. (sygn. akt  I KR 50/88), gdzie stwierdza „wspólne pożycie analogiczne do małżeńskiego, » Czytaj dalej