Zakaz reformationis in peius a postępowanie karne toczące się na skutek wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego

4th Wrzesień, 2014 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Postępowanie przed sądem pierwszej instancji w polskim procesie karnym może toczyć się w trybie zwyczajnym bądź w jednym z kilku trybów szczególnych, którym między innymi jest  tryb nakazowy. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie reguł, jakimi musi kierować się sąd rozpoznając sprawę w trybie nakazowym, określenie zasad obowiązujących w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia » Czytaj dalej

Uznanie długu jako okoliczność przerywająca bieg terminu przedawnienia

3rd Wrzesień, 2014 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Co do zasady, wszelkie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Znaczy to tyle, iż - pomimo upływu terminu przedawnienia - roszczenia te nadal pozostają wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem, jednakże po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, podnosząc właśnie zarzut przedawnienia. „Przepisy te mają też charakter dyscyplinujący » Czytaj dalej

Zróżnicowany charakter znaku towarowego

2nd Wrzesień, 2014 - Posted by Daria Poczkajska - Bez Komentarzy

Znaki towarowe realizują określone funkcje w obrocie gospodarczym. Klasyfikacja znaków towarowych w oparciu o poszczególne kategorie prawne pozwala na spełnianie tych funkcji. Każdy znak towarowy posiada cechy wspólne, które pozwalają na stwierdzenie, że jest on dobrem niematerialnym. Wśród znaków towarowych widoczne jest duże zróżnicowanie. Pozwala to na właściwe dopasowanie decyzji związanych z używaniem znaku towarowego » Czytaj dalej