Wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zgromadzeniu Wspólników protokołowanym notarialnie

24th Wrzesień, 2012 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Zgodnie z zasadą rozdzielności kapitału od zarządzania w spółkach kapitałowych, bezpośredni udział wspólnika w Zgromadzeniu Wspólników, a także wykonywanie tam prawa głosu - nie są obowiązkowe. W ten sposób wspólnicy nie wykonują osobiście swoich uprawnień właścicielskich lecz za pomocą specjalnie umocowanych w tym celu pełnomocników. Dokument pełnomocnictwa, zgodnie z art. 243 § 2 Kodeksu spółek handlowych, » Czytaj dalej

Jaki dokument stanowić może podstawę dokonania zmiany we wpisie do KRS w przypadku zmiany w gronie udziałowców?

3rd Wrzesień, 2012 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

Zgodnie z najnowszą uchwałą Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 06 czerwca 2012 r., sygn. akt: III CZP 22/12) w postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitały zakładowego sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło » Czytaj dalej