Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia

31st Marzec, 2014 - Posted by Urszula Borowicz - Bez Komentarzy

Kodeks cywilny zawiera regulację dochodzenia roszczeń w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Podstawę żądania zadośćuczynienia stanowi przede wszystkim konsekwencja uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia w postaci krzywdy, czyli cierpienia fizycznego i psychicznego. Ustawodawca wskazał, że suma pieniężna przyznana tytułem zadośćuczynienia ma być odpowiednia”, nie sprecyzował jednak zasad ustalania jej wysokości. Nie ulega wątpliwości, że » Czytaj dalej

Szczególny reżim zawierania umów z udziałem konsumenta – część II

26th Marzec, 2014 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

O czym Autor wspominał w pierwszej części niniejszego artykułu konsument, podmiot hipotetycznie słabszy w konfrontacji z przedsiębiorcą, chroniony jest przez szereg instytucji prawa cywilnego. Istotne jest zatem, aby zarówno przedsiębiorca już na etapie zawierania umowy należycie zabezpieczał swoje interesy, a także aby konsument, przede wszystkim poprzez uświadomienie sobie, przysługujących mu praw i mechanizmów rządzących niedozwolonymi » Czytaj dalej

Szczególny reżim zawierania umów z udziałem konsumenta – część I

4th Luty, 2014 - Posted by Dominika Kaszynska - Bez Komentarzy

W celu zapewnienia ochrony konsumentowi, podmiotowi z natury słabszemu w konfrontacji z przedsiębiorcą, prawo cywilne przewiduje szczególny reżim zawierania, a nawet kształtowania oraz wykonywania umów zawieranych z jego udziałem. W pierwszej kolejności rozważmy jednak komu przysługuje status konsumenta. Konsument to osoba fizyczna, człowiek dokonujący czynności prawnej, dwustronnej, np. zawarcia umowy, która nie jest bezpośrednio związania z jego » Czytaj dalej

Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej

10th Styczeń, 2014 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Spółka cywila, a właściwie umowa spółki cywilnej uregulowana jest w art. 860-875 kodeksu cywilnego. Fakt ten przesądza o charakterze prawnym omawianej spółki, która w rzeczywistości jest stosunkiem zobowiązaniowym między wspólnikami. Treścią stosunku obligacyjnego, którym jest umowa spółki cywilnej, jest zobowiązanie co najmniej dwóch wspólników do działania w oznaczony sposób dla osiągnięcia wspólnego gospodarczego celu. Na » Czytaj dalej

Obowiązek alimentacyjny małżonka. Czy konieczny jest rozwód?

6th Grudzień, 2013 - Posted by Marta Sabat - Bez Komentarzy

Poza najpopularniejszym obowiązkiem alimentacyjnym względem dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, w pewnych wypadkach, określonych przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,  zwanego dalej: KRO, istnieje również obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka. Najczęściej alimenty od byłego małżonka dochodzone są po uzyskaniu rozwodu. Sam wyrok rozwodowy nie oznacza jednak uprawnienia do żądania alimentów. Dla zasądzenia alimentów » Czytaj dalej

Powstanie i wygaśnięcie prawa do firmy oraz jego ochrona.

12th Listopad, 2013 - Posted by Paulina Kopanska - Bez Komentarzy

Pojęcie „firma” pochodzi od łacińskiego słowa firmare, które w języku polskim znaczy stwierdzać, umacniać. Drugim tropem jest łacińskie określenie czynności polegającej na umocnieniu dokumentu własnym podpisem lub, jak w praktyce miało to zazwyczaj miejsce, dotknięciem ręki - czyli firmatio.[1] Dziś, w języku polskim, słowo ma wiele znaczeń. Najczęściej używane jest jako synonim przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, zakładu » Czytaj dalej

Pociąg się opóźnia? Znaj swoje prawa

4th Listopad, 2013 - Posted by Marta Sabat - Bez Komentarzy

Uprawnienia pasażerów wynikające z opóźnienia pociągu regulują przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe oraz Rozporządzenia (WE) nr 1371/2207 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Przepisy ustawy Prawo Przewozowe stanowią, że na wszystkich trasach kolejowych można domagać się odszkodowania nie tyle » Czytaj dalej

Mediacja w polskim prawie cywilnym

1st Październik, 2013 - Posted by Marta Sabat - Bez Komentarzy

Mediacja pochodzi od łacińskiego słowa „mediatio” oznaczającego pośrednictwo. Jest to procedura pośredniczenia w sporze, której celem jest doprowadzenie skonfliktowanych stron do porozumienia. Mediacja jest rozumiana jako określone podejście do rozwiązywania konfliktów, którego celem jest osiągnięcie wzajemnie satysfakcjonującej ugody, przynajmniej w kwestii zaistniałego sporu. Mediację uznaje się za dobrowolny i poufny proces, w którym bezstronna, neutralna i zaakceptowana » Czytaj dalej

Prawo cytatu w Internecie

3rd Wrzesień, 2013 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Korzystanie z cudzej twórczości, co do zasady, zawsze wymaga zgody twórcy. Jednakże w celu upowszechnienia dostępu do dóbr kultury, systemy międzynarodowego prawa autorskiego, w tym również przepisy polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), dopuszczają » Czytaj dalej

Odszkodowanie od lotniska Poznań-Ławica

28th Sierpień, 2013 - Posted by Marzena Patryas-Sowa - Bez Komentarzy

W dniu 30 stycznia 2012 r. została przyjęta uchwała nr: XVIII/302/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu na mocy której, został utworzony obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica. Podmiotem zarządzającym lotniskiem jest Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. Na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 » Czytaj dalej

Uprawnienie do zachowku jako ochrona osób najbliższych zmarłego

28th Sierpień, 2013 - Posted by Anna Urban - Bez Komentarzy

W polskim prawie obowiązuje swoboda dysponowania przez spadkodawcę całością majątku na wypadek śmierci w formie testamentu, tak zwana swoboda testowania. Zgodnie z art. 941 kodeksu cywilnego rozrządzić na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Zgodnie z art. 959 kodeksu cywilnego spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób. Spadkodawca może ustanowić » Czytaj dalej

Prawo ustawowego odstąpienia od umowy, w braku zastrzeżenia umownego

29th Lipiec, 2013 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

Zgodnie z zasadą swobody umów, wyrażoną w art. 353[1] Kodeksu cywilnego, strony mają prawo ukształtować stosunek prawny wg. własnego uznania. Wobec czego, strony umowy mogą również w dowolny sposób uregulować kwestię „zakończenia” łączącej ich umowy. Jeśli umowa została zawarta na czas określony, to z chwilą nadejścia określonego terminu lub wystąpienia danego zdarzenia umowa ta wygasa. Niezależnie » Czytaj dalej

W jaki sposób użytkownik wieczysty może się bronić przed podwyżką opłat za użytkowanie wieczyste

22nd Lipiec, 2013 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), zwanej dalej „ugn”, Gmina ma prawo raz na trzy lata podnieść wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Stanowi to tzw. aktualizację wysokości stawek procentowych opłat rocznych. Gmina uzasadnia podwyżkę na ogół tym, że wzrosła wartość gruntu, ponieważ stawka » Czytaj dalej

Zezwolenie na zajęcie chodnika ogródkiem

10th Lipiec, 2013 - Posted by Marta Sabat - Bez Komentarzy

Przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), wprowadzają wiele ograniczeń związanych z zajmowaniem pasa drogowego. W porze letniej, szczególnie dotkliwie mogą je odczuć właściciele punktów gastronomicznych prowadzący na chodniku przed lokalami tzw. „ogródki”. Zgodnie z ustawą, aby rozstawić ogródek na chodniku, konieczne jest » Czytaj dalej

Niewłaściwe uznanie długu, a przerwanie biegu przedawnienia

25th Czerwiec, 2013 - Posted by Anna Roszak - Bez Komentarzy

Współautorem artykułu jest Tomasz Motała. W ramach obrotu gospodarczego niejednokrotnie dokonujemy czynności bądź składamy oświadczenia woli zupełnie nie zdając sobie sprawy z konsekwencji naszych działań. Co do zasady uznanie długu jest oświadczeniem wiedzy dłużnika, składanym wobec wierzyciela. W praktyce uznanie długi może również przybrać formę umowy. Choć instytucja uznania długu nie została wprost zdefiniowana w kodeksie cywilnym, » Czytaj dalej

Zmiany w podatkach od 1.07.2013r. - brak podatku u źródła od niektórych wypłat odsetek i należności licencyjnych na rzecz nierezydentów

14th Czerwiec, 2013 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Od początku lipca 2013r. wejdą w życie korzystniejsze dla podatników zmiany dotyczące opodatkowania niektórych wypłat odsetek i należności licencyjnych dokonywanych przez polskie Spółki na rzecz nierezydentów, czyli podmiotów nieposiadających na terytorium RP siedziby ani zarządu. Powyższe jest wynikiem implementacji do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy odsetkowej (dyrektywa 2003/49/WE). 1) Pojęcie „odsetek” Prawo podatkowe nie zawiera normatywnej » Czytaj dalej

Rewolucja śmieciowa. Odpady komunalne w rękach gminy.

29th Kwiecień, 2013 - Posted by Marta Sabat - Bez Komentarzy

W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996 r., nr 132,  poz. 622), od 1 lipca 2013r. zacznie funkcjonować nowy system pobierania opłat za wywóz śmieci. Nowe przepisy nakładają na gminę obowiązek gospodarowania odpadami komunalnych oraz określenia odpowiednią uchwałą wysokości opłaty za wywóz. Wysokość opłaty » Czytaj dalej

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci

23rd Kwiecień, 2013 - Posted by Maciej Lipiński - Bez Komentarzy

Współautorem artykułu jest Filip Madajka. Obowiązek alimentacyjny obciąża w równym stopniu oboje rodziców i nie polega on jedynie  na świadczeniu pieniężnym na rzecz dzieci. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać również  na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Ani Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ani inne akty prawne nie określają górnej granicy wieku, » Czytaj dalej

Podatek od darowizny. Zgłoś darowiznę – unikniesz opodatkowania

12th Marzec, 2013 - Posted by Marta Sabat - Bez Komentarzy

Otrzymałeś darowiznę i nie wiesz czy podlega ona opodatkowaniu? Istnienie obowiązku podatkowego oraz jego wysokość zależy głównie od tego jaka była wartość darowizny i kim jesteś dla darczyńcy. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 1983 Nr 45 poz. 207 z późn.zm), co do zasady darowizny » Czytaj dalej

Sprzedaż w formie loterii promocyjnej

21st Luty, 2013 - Posted by Piotr Dziurla - Bez Komentarzy

We współczesnych warunkach gospodarki rynkowej i nieustającej walki o klienta bardzo ważna jest promocja sprzedaży. Dość często spotykane są promocje za zakupy zorganizowane w formie różnego rodzaju loterii świątecznych lub organizowanych podczas imprez w pasażach handlowych. Odpowiednio przygotowana i skonstruowana loteria promocyjna może spowodować większą lojalność klienta, pozyskanie nowych klientów oraz ich powrót do punktu » Czytaj dalej

Older Entries   Newer Entries