Egzekucja komornicza z Indywidualnego Konta Emerytalnego – mity i fakty.

22nd Kwiecień, 2011 - Posted by Borys Malicki -

Spotkać się można z nieprawdziwym stanowiskiem, że środki gromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, zwanym w skrócie IKE, są wolne od zajęć komorniczych. Z tego właśnie konta możecie Państwo zaspokoić swoją wierzytelność- tym bardziej, że dłużnik jest często przeświadczony o nienaruszalności pieniędzy tam zgromadzonych. Zasady i funkcjonowanie IKE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. Wolne od zajęć komorniczych są środki zgromadzone w ZUS (I filar) oraz w OFE (II filar). Składki odprowadza się automatycznie do ZUS i OFE w przypadku legalnego źródła dochodu. Wpłaty na konto IKE(III filar) są dobrowolne - nie ma obowiązku posiadania takiego konta. Istotne jest także to, iż określenie indywidualne konto emerytalne lub skrót IKE zastrzeżony jest tylko i wyłącznie dla formy oraz trybu oszczędzania wynikającego z treści w/w ustawy. Środki zgromadzone w IKE mogą być obciążone prawem zastawu -nie ma także żadnych przeciwwskazań do zajęcia komorniczego.

Oszczędzanie w ramach IKE jest alternatywną (wobec ZUS oraz OFE) i nieobowiązkową formą gromadzenia środków pieniężnych na poczet przyszłej emerytury, dla której ustawa przewiduje określone przywileje. Z punktu widzenia wierzyciela istotne jest to, iż gromadzenia środków na IKE może być także stosowane przez osoby, które osiągają nieregularne dochody bądź są to dochody nieudokumentowane i nieopodatkowane, których komornik nie może zająć w celu przeprowadzenia egzekucji. W wyniku nieopodatkowanego źródła dochodu nie odprowadzane są składki do ZUS i OFE, w konsekwencji czego takiej osobie nie będzie przysługiwać świadczenie emerytalne. Egzekucja komornicza często jest wobec takich osób bezskuteczna - dłużnik nie pracuje albo osiąga najniższe krajowe wynagrodzenie. Bywa i tak ,że pracownik oficjalnie dostaje minimalne wynagrodzenie, a poza legalną ewidencją wynagrodzeń otrzymuje pozostałą część wypłaty nie podlegającą opodatkowaniu, którą może odkładać w IKE. Ta forma oszczędzania nie wymaga udokumentowania źródeł dochodu- dłużnik nigdzie nie pracuje, nie pobiera żadnego świadczenia emerytalno-rentowego. Natomiast na IKE może mieć zgromadzone nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Gdy komornik otrzyma informacje o prowadzeniu przez dłużnika IKE - wysyła decyzję o zajęciu do instytucji prowadzącej IKE dłużnika - może wtedy wypowiedzieć umowę i wypłacić część, bądź wszystkie zgromadzone tam środki zaspokajając wierzyciela. Przy wcześniejszej wypłacie z IKE posiadacz konta ,będący egzekwowanym dłużnikiem, będzie musiał uiścić podatek od dochodów kapitałowych, a środki, które pozostały po zaspokojeniu roszczenia wierzyciela, zwracane są na rachunek bankowy posiadacza IKE.

Trzeba pamiętać, by zlecić komornikowi we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego dokonanie zapytań w sprawie posiadania przez dłużnika IKE do instytucji je prowadzących. Może się okazać, że dłużnik posiada IKE, a środki tam zgromadzone w pełni zaspokoją Państwa wierzytelność.

No Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website